Poučení

Poučení

Meditrade s.r.o., se sídlem Zrzavého 1705/2a, Praha 6, IČO: 44797885, DIČ: CZ44797885 , zapsaná v OR vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, tel. číslo 220 513 532, e -mail: info@uskidsgolf.cz (dále jen „Prodávající“)

 

o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

  1. Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná při uzavírání obchodních smluv s prodávajícím v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který následuje po tomto poučení.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k vám. Toto se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

V souvislosti s dodáním zboží vás informujeme, že zboží lze vrátit. V případě odstoupení od smlouvy nám zboží zašlete zpět nebo jej přineste na adresu uvedenou níže v době našich provozních hodin, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující.

Zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku opotřebení nebo nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Adresa pro vrácení zboží
Meditrade, s.r.o.,
Zličín Logistic Park
Na Radosti 413/2,
155 21 Praha 5
eshop@uskidsgolf.cz
Tel: 220 513 532

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy